Als Adventskerk van Rozenburg in de Christelijk Gereformeerde Kerk zijn we onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.

Over Hem lezen we in de Bijbel: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3: 16).

Die tekst zegt veel. Over onszelf, als mensen. Namelijk dat we zonder Hem verloren zijn. Maar die ene zin bevat tegelijkertijd ook veel goed nieuws. Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en uit de dood opgewekt. Op grond hiervan schenkt Hij vergeving van zonden en een nieuw en eeuwig leven.

Als gemeente van Christus leven we vanuit dit Evangelie, deze blijde boodschap. In dankbare gehoorzaamheid aan Zijn opdracht dienen we, als goede leerlingen met woord en daad, onze naasten die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Want we verlangen ernaar dat ook zij delen in het heil van Jezus Christus.


De visie van de Christelijke Gereformeerde Adventskerk op Rozenburg:

De Adventskerk op Rozenburg is een huis van God, waarin iedereen van jong tot oud welkom is. De Adventskerk is een eigentijdse toegankelijke, levende en naar buiten gerichte gemeente met als basis het Woord van God, dat in onze gemeente centraal staat onder het gezag van Jezus Christus en gevoed wordt door de Heilige Geest.
Wij zien met onze gemeente uit naar het Koninkrijk van God en de wederkeer van Jezus Christus. Wij hebben God lief met geheel ons hart. Wij hebben onze naaste lief met heel ons hart. Met vele leden zijn wij één lichaam waarmee we elkaar en daarmee God dienen. Wij zijn naar buiten gericht om, door de genade van God, de liefde van God te kunnen laten zien aan de mensen buiten de gemeente.
Wij voelen ons hierin verbonden met het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Plaatselijk voelen wij ons ook verbonden met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) op Rozenburg. Met deze gemeente streven wij naar intensieve samenwerking met als doel een samenwerkingsgemeente te vormen.
De uitwerking van deze samenwerking verloopt in volledige openheid en verbondenheid met de gemeente.

De basis voor deze visie is voortgekomen vanuit vier duidelijke opdrachten voor de gemeente die wij leren vanuit Gods Woord:

1. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart
Matteüs 22: 37
We willen dat de gemeente groeit in liefde tot God, onze Schepper en Redder. Hij gaf uit liefde voor ons Zijn eigen Zoon. Zouden wij ons leven dan niet helemaal aan Hem toewijden en ons afhankelijk stellen van Hem? God gebiedt ons dat we hem liefhebben met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze kracht. Alles wat we al doen in de gemeente én alles wat we nog willen ondernemen, wordt getoetst aan dit gebod om God lief te hebben boven alles.

2. Heb uw naaste lief als uzelf
Matteüs 22: 39, Efeziérs 2: 19-20
De gemeente groeit in onderlinge liefde en de gemeente is een veilige haven voor jong en oud. De gemeente is een liefdevolle gemeenschap waarin we naar elkaar omzien en elkaar op Jezus Christus als Heer en Heiland wijzen. Vanuit deze naastenliefde en de oproep van Jezus tot eenheid, zoeken we contact met andere kerken die met ons op basis van Gods Woord, Jezus willen volgen en willen meewerken in Gods koninkrijk.

3. Wees leerlingen en maak leerlingen
2 Timoteüs 2: 2, Matteüs 28: 18-19, Handelingen 2: 41-47
Wij willen leerlingen zijn van Jezus Christus en verlangen naar verdieping en groei in het geloof. Jezus gebiedt dat wij als leerlingen van Hem op onze beurt weer anderen tot leerlingen maken. Als gemeente willen we, door het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, anderen aantrekken en deel laten zijn van het leven met God en zijn gemeente. In alles zijn wij hiertoe uitnodigend voor mensen die God niet kennen, vanuit het besef en vertrouwen dat God naar hen op zoek is.

4. Navolging van Jezus Christus en elkaar dienen
Matteüs 28: 19-20, 1 Korintiérs 12: 7, Johannes 13, Efeziérs 4: 15-16
Jezus leert zijn volgelingen elkaar te dienen en niet te heersen over een ander. Wij willen als gemeente groeien in het dienen van elkaar en de mensen om ons heen. We voelen ons geroepen om er te zijn voor anderen die God op onze weg plaatst. We helpen elkaar, vanuit dienstbaarheid, door onze eigen specifieke gaven en talenten in te zetten.
Historie
1907/1908
Alle mannelijke leden kwamen op 14 februari 1908 bijeen onder leiding van de kerkenraad van Maassluis. De voorzitter was ds. H. Janssen van Leiden.

Nog diezelfde dag werden eerste ambtsdragers gekozen; twee ouderlingen (Rokus van Eekelen en Joris van der Meer) en twee diakenen (Willem van der Giessen en Jacobus Kleijwegt). De officiële erkenning door de overheid dateert van 4 maart 1908. Het begon allemaal heel eenvoudig in een houten kerkje aan de Zanddijk. De kosten bedroegen fl. 860,-. Als isolatie werd zaagsel aangebracht tegen hitte en kou. Verwarming was er niet! De kerkbanken en de preekstoel kwamen tweedehands uit Gouda. Op tweede kerstdag 1907 werd 's middags om 2 uur de eerste dienst gehouden. In een volle kerk preekte dhr. G. Molenaar uit Maassluis (toen nog geen dominee) uit Psalm 126:3. De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd. Er was een eigen kerk. Daar was dan ook alles mee gezegd.

1910
15 februari 1910 werd besloten over te gaan tot het bouwen van een stenen kerk. Die zou fl. 1.395,- gaan kosten. Die kerk werd over de houten kerk heen gebouwd. Uiteraard werd de houten kerk na voltooiing afgebroken.

1915
Het eerste traporgel kwam in 1915.

1920
Het avondmaalstel werd in 1920 gekocht met geld dat werd geleend uit de armenkas. De kansel-bijbel werd geleend van br. Rokus van Eekelen. Hij ligt nog altijd elke zondag op de avondmaalstafel.

1921
Eind 1921 werd naast de kerk een pastorie gebouwd.

1923
27 juni 1923. Het kerkgebouw werd grondig verbouwd. Nu waren er 220 zitplaatsen. Er was een kleine toren en een luidklok. Er kwamen zelfs glas-in-loodramen. Het ledenaantal bedroeg 104 leden. Er kwam ook een orgel; een echt pijporgel.

1924/1925
Het leden aantal groeide. Per 1-1-1925 waren er al 147 leden en eind 1925 zelfs 156.

1948
In 1948 werd het pijporgel van de Gereformeerde kerk gekocht fl. 4.250,-. De pastorie is in 1948/1949 grondig opgeknapt en heeft tot 1969 als pastorie dienst gedaan.

1968
Op 6 augustus 1968 werd de eerste paal geslagen voor een nieuwe kerk en vrijdag 31 oktober 1969 werd de Adventskerk in gebruik genomen. op 26 oktober preekte ds. Plantinga voor het laatst in de kerk aan de Zanddijk. Hij preekte over Jozua 24:27; Zie, deze steen zal tegen ons ten getuige zijn, want Hij heeft al deze woorden des Heren gehoord, die Hij tot ons gesproken heeft. Daarna sloot ds. Plantinga na 62 jaar, 7500 kerkdiensten, vele trouw- en rouwdiensten de oude kansel-bijbel.

1969
Op 31-10-1969 werden de nieuwe kerk en het orgel aan de kerkenraad overgedragen. Onder klokgelui werd de bijbel naar de kansel gedragen en zingende kinderen brachten het avondmaalstel binnen. Ds. Plantinga las uit Openbaring 21:22; En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. Wij hebben hebben hogere verwachtingen dan een nieuwe kerk. Daarom heet de kerk Adventskerk. Eens zullen de muren wegvallen en zal God zelf alles in allen zijn. Daarop hopen wij.
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Rozenburg en Voorne heeft ongeveer 118 leden.
Deze zijn verdeeld over meerdere miniwijken.
De burgerlijke gemeenten Rozenburg, Hellevoetsluis, Westvoorne vallen binnen onze kerkelijke gemeente.
Vanaf 1 januari 2017 zijn we een samenwerkingsgemeente met de Christelijke Gereformeerde Kerk .


Een klein stukje geschiedenis
De Vrijgemaakte kerken zijn in de jaren 1944 en 1945 ontstaan uit de Gereformeerde kerken. De kerken in die jaren hadden een ernstig meningsverschil over de doop. Een bepaalde leer over de doop werd door de Generale Synode (de landelijke vergadering van vertegenwoordigers uit de plaatselijke kerken) dwingend opgelegd. Van die binding hebben veel kerkleden zich toen "vrij-gemaakt", losgemaakt dus.
Om misverstanden te voorkomen hebben de kerken die zich "vrij-maakten" de aanduiding "Vrijgemaakt" in hun naam opgenomen.
Bijbel
Er is eerbied voor de betrouwbaarheid van de Bijbel en zorg voor de goede uitleg ervan. De Bijbel is belangrijk. Want als je de Bijbel leest lees je Gods woorden voor het leven van zondagen, maandagen en overige dagen van de week. God troost je, helpt je, wijst je terecht, geeft je hoop...
Kerkleden - een beter soort mensen?
Kerkleden zijn zondige mensen. Er gaat veel mis. Daarin verschillen we niet van andere mensen. Het enige verschil is, dat we steeds weer aan God vragen, of Hij die zonden wil vergeven. En dan zie je mensen, omdat ze God zo dankbaar voor de vergeving zijn, toch anders worden. Dat doet de Heilige Geest in ons.
Belijdenis, kerkorde
De belijdenisgeschriften spelen een belangrijke rol in het kerkelijk leven. Dat klinkt streng, dogmatisch. Maar ook vandaag kunnen ze een kerk dichtbij de bijbel houden.
Goede regels zijn overal nodig. Ook in de kerk. In de kerkorde staan regels en afspraken die een goede gang van zaken willen bevorderen.
Vrijgemaakt?
De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland willen allereerst Christelijke kerken zijn.
We erkennen Jezus Christus als Heer van de kerk. Hij is de belangrijkste persoon in de kerk!
We geloven een deel te zijn van de ene, heilige, algemene, christelijke kerk die Jezus Christus de Zoon van God, bij elkaar brengt.
We aanvaarden de Bijbel als het Woord van God.